Oferta

Polityka prywatności

Polityka prywatności

§1 Definicje

Administrator – podmiot decydujący o charakterze, zakresie i celach przetwarzania danych osobowych – Cyrek Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu

RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

§2 Kto jest Administratorem danych osobowych?

1. Administratorem danych osobowych jest Cyrek Digital Sp z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575301, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7322176412, numer REGON: 362466525.

2. Dane kontaktowe

a. Adres pocztowy:
Cyrek Digital Sp. zo.o.
ul. Wschodnia 29
95-100 Zgierz

b. Adres e-mail: hello@cyrekdigital.com

§3 Jakie dane są gromadzone?

1. Gromadzimy dane osobowe, które zostały podane w formularzu kontaktowym tj.

  • a. imię
  • b. nazwisko
  • d. firma
  • e. adres email

2. Osoby odwiedzające stronę internetową Administratora mogą ją przeglądać bez podawania danych osobowych.

§4 W jakim celu gromadzone są dane

1. Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są do:

  • świadczenia usługi formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Administratora;
  • w celach statystycznych.

2. Adresy IP są zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

§5 Jaką mamy podstawę prawną przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO w celu:

  • oferowania usług lub produktów Administratora polegającego na marketingu produktów lub usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit b

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne np. w celu realizacji usługi formularza kontaktowego.

§6 Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
2. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
3. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora: hello@cyrekdigital.com stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika.
4. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§7 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celu w jakim dane osobowe zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
2. Dane osobowe przetwarzane w celu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu produktów lub usług własnych będą przechowywane przez okres do zgłoszenia sprzeciwu przez uczestnika/cofnięcia zgody.

§8 Czy i komu przekazujemy dane osobowe?

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotom świadczącym usługi księgowo-rachunkowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

§ 9 Bezpieczeństwo danych gromadzonych przez Administratora

1. Administrator zastosował wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem stosownie do zapisów RODO.
2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.
3. Strona Internetowa Administratora może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej Cyrek Digital Sp. z o.o.

§11 Zmiana Polityki Prywatności

1. Polityka prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 14 dniowym poprzez wysłanie wiadomości email.
2. Pytania związane z Polityką prywatności, należy kierować na adres: hello@cyrekdigital.com
3. Data ostatniej modyfikacji: 1.07.2020

Chcesz poznać
szczegółową ofertę?
Skontaktuj się z nami!

hello@cyrekevents.com  |  tel. +48 570 733 362

NAJNOWSZE POSTY NA BLOGU

Wróć na górę
Polityka prywatnościRodo

Cyrek Events Sp. z o.o.
ul. Rybna 14
30-254 Kraków

KRS 0000491629
NIP 7322172650
Regon 101709460